Intrati acum in comunitatea oamenilor de afaceri de elita !

Anunt nr.208/04.05.2020 - achizitie mobilier (masa conferinta)
Clic aici ! 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mehedinţi se organizează şi funcţionează potrivit propriului Statut întocmit în temeiul Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comerţ din România.

Este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din tară şi din străinătate.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mehedinţi, înfiinţată din iniţiativa comercianţilor a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern prin care a fost recunoscută şi este continuatoarea de drept a Camerei de Comerţ şi Industrie desfiinţată prin Decretul nr. 74 din 1949.

Principalele atributii:

1. reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;
2. încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice, judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
3. sprijină autorităţile administraţiei publice, judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale,în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public – privat;
4. sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei;
5. prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
6. participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / organismele publice, judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
7. colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
8. elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii / judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
9. pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
10. sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare – dezvoltare, in interesul comunităţii de afaceri;
11. organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în tară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
12. desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
13. organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
14. desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
15. ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
16. eliberează certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
17. sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
18. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
19. avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;
20. organizează Topul Judeţean al firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
21. dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
22. iniţiază, sprijină şi execută proiecte şi programe de stimulare, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în colaborare cu Universităţi, Consiliul Local, Primărie şi organisme ale Uniunii Europene, execută studii de fezabilitate, proiecte de finanţare U.E., iniţiază proiecte şi programe cu finanţare U.E.;
23. efectuează activităţi de promovare, publicitate, prestări servicii şi reclamă comercială în interesul comunităţii de afaceri;
24. asigură menţinerea şi obţinerea în condiţiile legii a autorizării ca agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare ale operatorului C.C.I.R.